9.7/10 117 reviews
 • Hulp nodig?
 • Over ons
 • Contact
 • Bouwpakket trap op maat
 • Traprenovatie onderdelen
 • Maatwerk traptreden
Vanaf 6 werkdagen geleverd
Gratis bezorgd op locatie vanaf € 640,-
KOMO-gecertificeerd
Op de millimeter nauwkeurig
Duurzame materialen

Algemene verkoopvoorwaarden

1.Definities

1.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn bedoeld voor overeenkomsten van koop en verkoop of aanneming van werk, al dan niet met of zonder montage, gesloten door de leden van de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie.

1.2 Aan de volgende in deze voorwaarden met een hoofdletter gebezigde woorden wordt de volgende betekenis toegekend:

 • Koper: die partij die in het kader van deze voorwaarden koopt, werk opdraagt of in wiens opdracht werk uitgevoerd wordt.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst (op afstand) tussen Verkoper en een Koper
 • Product: het in de overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, omschreven product dat geleverd wordt.
 • Verkoper: die partij die in het kader van deze voorwaarden verkoopt, werk opgedragen krijgt of werk uitvoert.
 • Website: de omgeving waarop door De Vries Trappen wordt aangeboden.
 • Werk: het in de overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, omschreven werk dat gerealiseerd dient te worden.

2. Identiteit De Vries Trappen

De Vries Trappen B.V.
Tinweg 4
8445 PD Heerenveen
Telefoon: 0513 – 637 383
Email: info@devriestrappen.nl
KVK-nummer: 01037737

3. Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Verkoper en Koper.

3.2 Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, laat dit de overige bepalingen onverlet.

3.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts wanneer deze schriftelijk door De Vries Trappen aan koper zijn bevestigd.

 4. Het aanbod en informatie op de website.

4.1 Het aanbod is vrijblijvend. De Verkoper is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Als de Verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Verkoper niet.

4.3 Alle producten worden geleverd zonder toebehoren, hoe dan ook genaamd, tenzij anders vermeld.

4.4 Verkoper is niet gebonden aan druk – en zetfouten, kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in een aanbod of in de informatie op de website.

4.5 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Verkoper kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 5. De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van producten en materialen.

5.3 Iedere Overeenkomst wordt gesloten met De Vries Trappen.

 6. Levertijd

6.1 De levertijd geldt als bij benadering aangegeven.

6.2  De overeenkomst is na het geven van een akkoord bindend.  Indien de koper kiest voor de optie ‘direct in productie’ wordt er een akkoord gegeven op de overeenkomst. Voor onjuistheden en wijzigingen achteraf is De Vries Trappen niet verantwoordelijk én aansprakelijk.

6.3 De levertijd vang aan wanneer de Overeenkomst tot stand gekomen en de overeengekomen betaling is verricht.

6.4 Verkoper spant zich in de leveringstijden na te komen. De Vries Trappen is echter niet aansprakelijk voor de voor Koper uit enige overschrijding van de leveringstijden voortvloeiende schadelijke gevolgen. Tenzij een dergelijke aansprakelijkheid door Verkoper is aanvaard of Verkoper niet aan haar inspanningsverplichting heeft voldaan, te bewijzen door Koper.

6.5 Overschrijding van levertijd geeft Koper geen recht de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te vorderen.

7. Levering en overgang risico

7.1 Als plaats van de levering geldt het adres dat de Koper aan De Vries Trappen kenbaar heeft gemaakt.

7.2 De zaken zijn voor risico van de Koper vanaf het moment van levering of vanaf het moment dat de zaken ter aflevering zijn aangeboden doch zonder rechtsgeldige reden door de koper niet zijn afgenomen. In het laatste geval kan De Vries Trappen aanspraak maken op een redelijke vergoeding voor de kosten van opslag.

8. Retournames en herroepingsrecht

8.1 Verkoper neemt geen producten retour, tenzij anders wordt vermeld op de website of in de omschrijving van het product.

8.2 Hetgeen in dit artikel is bepaald laat onverlet eventuele aanspraken op grond van afgegeven (fabrieks-)garanties of non-conformiteit.

9. Betaling en prijs

9.1 Voor zover niet anders is overeengekomen dient Koper het volledige aankoopbedrag vooraf te voldoen op de bankrekening van De Vries Trappen.

9.2 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders wordt aangegeven.

9.3 De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, die na de dag waarop de verkoper zijn aanbieding heeft gedaan in werking treden, komen voor rekening van de koper, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat De Vries Trappen die gevolgen had kunnen voorzien op die dag.

9.4 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de Verkoper niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

9.5 De koper is verplicht Verkoper onverwijld te wijzen op onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens.

9.6 Wijzigingen van of aanvullingen op een reeds tot stand gekomen Overeenkomst zullen een wijziging van de overeengekomen prijs met zich brengen, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

 10. Conformiteit en garantie

10.1 De Verkoper staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

10.2 Verkoper is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van Producten voor individuele toepassing door Koper of eventuele adviezen op de Website of het aanbod van Verkoper ten aanzien van de toepassing of het gebruik van Producten.

10.3 Op producten wordt de garantie gegeven zoals die is vermeld op de Website van Verkoper of in het aanbod van Verkoper.

10.4 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de Verkoper schriftelijk te worden gemeld. Iedere aanspraak vervalt in elk geval vijf jaar na levering van het Product.

10.5 Koper dient de Producten bij ontvangst te controleren op zichtbare gebreken en tekortkomingen.

10.6 Beantwoordt het geleverde niet aan de overeenkomst, dan is Verkoper ter zijner keuze slechts gehouden de desbetreffende Producten te vervangen of te herstellen indien vervanging of herstel naar het oordeel van Verkoper niet van hem gevergd kan worden, dan wel onmogelijk is, zal Verkoper de koopprijs verminderen naar evenredigheid van het gebrek in het geleverde.

10.7 De mogelijkheid om te reclameren vervalt indien de Producten zijn verwerkt, omgepakt of indien op enige andere wijze de oorspronkelijke staat van zaken is gewijzigd.

10.8 Een beroep op de garantie c.q. non-conformiteit is uitgesloten voor gebreken zoals, of gebreken die het gevolg zijn van.

 • De Koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de Verkoper en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 • Gebreken die bij (af)levering konden worden ontdekt.
 • Normale slijtage
 • Onvoorziene, tijdelijke of blijvende, schadelijke invloed(en) van het milieu.
 • Beschadigen en/of gebreken die welke tijdens of na levering zijn ontstaan door invloeden van buitenaf.
 • Brand, molest of atoomrampen.

11. Aansprakelijkheid

11.1 In geval van aansprakelijkheid van de Verkoper, uit welken hoofde dan ook, is de Verkoper nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het factuurbedrag van de betreffende levering.

11.2 In geen geval is Verkoper aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade, schade als gevolg van de overschrijding van de levertijd van Verkoper of derden aan wie de zaken zijn overgegaan, dan wel met wie Verkoper heeft gecontracteerd.

11.3 Koper vrijwaart Verkoper van alle aanspraken van derden ter zake van door Verkoper geleverde Producten waardoor die derden schade mochten hebben geleden, ongeacht welke oorzaak of op welk tijdstip die schade is ontstaan.

12. Rechten van intellectuele eigendom

12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de website van Verkoper en door Verkoper – dan wel haar werknemers – vervaardigde werken c.q. tekeningen of modellen komen toe en behoren aan Verkoper.

12.2 Het is Koper – zonder schriftelijke voorafgaande toestemming – niet toegestaan om de voornoemde werken op enigerlei wijze openbaar te maken noch te verveelvoudigen al dan niet in gewijzigde vorm.

 13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 De zaken zijn voor risico van de Koper vanaf het moment van levering of vanaf het moment dat de zaken ter aflevering zijn aangeboden en zonder rechtsgeldige reden door de Koper niet zijn afgenomen. In het laatste geval kan de Verkoper aanspraak maken op een redelijke vergoeding voor de kosten van opslag.

13.2 Verkoper behoudt zich het eigendomsrecht voor tot het moment waarop Koper aan zijn volledige betalingsverplichting jegens Verkoper heeft voldaan, voortvloeiende uit deze voorwaarden of de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. Koper wordt geacht voor de duur van het eigendomsvoorbehoud de zaken voor Verkoper te houden en dient deze zichtbaar als eigendom van Verkoper op te slaan, dan wel te bewaren. Koper zal gedurende het eigendomsvoorbehoud de zaken niet in eigendom overdragen aan derden of bezwaren met rechten van derden, behoudens voor zover de normale bedrijfsuitoefening van Koper vereist, dat zaken worden overgedragen.

13.3 Indien Koper tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichting jegens Verkoper, of Verkoper goede grond geeft te vrezen dat hij in de nakoming van de verplichtingen zal tekortschieten, is Verkoper bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen, onverminderd diens recht op schadevergoeding. Een retentierecht op die zaken komt de Koper niet toe.

14.  Klachtenregeling

14.1 De Verkoper beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

14.2  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Verkoper, nadat de Verkoper de gebreken heeft geconstateerd.

14.3 Bij de Verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

14.5 Bij klachten dient een Koper zich allereerst te wenden tot de Verkoper. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de Koper zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de Koper de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Verkoper als Koper stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de Koper betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

14.6 Een klacht schort de verplichtingen van de Verkoper niet op, tenzij de Verkoper schriftelijk anders aangeeft.

14.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de Verkoper, zal de Verkoper naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op deze voorwaarden en de Overeenkomst waar deze op van toepassing zijn, dan wel de overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst waarop deze van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden.

15.3 Het Weens koopverdrag is niet van toepassing.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.